Di­as­por təş­ki­lat­la­rı AXC-nin 100 il­li­yi­ni ne­cə qeyd et­di?

10.12.2018 19:20
1219
Di­as­por təş­ki­lat­la­rı AXC-nin 100 il­li­yi­ni ne­cə qeyd et­di?

1918-ci il ma­yın 28-də Azər­bay­can xal­qı­nın hə­ya­tın­da mi­sil­siz ha­di­sə baş ver­di. Mü­səl­man Şər­qin­də ilk par­la­ment­li res­pub­li­ka olan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti qu­rul­du. Cə­mi iki ilə ya­xın ya­şa­mış Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti zən­gin döv­lət qu­ru­cu­lu­ğu təc­rü­bə­si ilə mil­li döv­lət­çi­lik ta­ri­xin­də si­lin­məz iz­lər qoy­du, xal­qın qəl­bin­də azad­lıq və is­tiq­lal duy­ğu­la­rı­nı güc­lən­dir­mək­lə res­pub­li­ka­nın gə­lə­cək müs­tə­qil­li­yi üçün eti­bar­lı zə­min ha­zır­la­dı.


Bu il Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin ya­ran­ma­sı­nın 100-cü il­dö­nü­mü ta­mam ol­du. Bu əla­mət­dar ha­di­sə­nin döv­lət sə­viy­yə­sin­də la­yi­qin­cə qeyd edil­mə­si məq­sə­di­lə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Pre­zi­den­ti "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­lik yu­bi­le­yi haq­qın­da" 2017-ci il 16 may ta­rix­li Sə­rən­cam im­za­la­dı. Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin ya­ran­ma­sı­nın 100-cü il­dö­nü­mü ilə əla­qə­dar öl­kə­də və öl­kə xa­ri­cin­də sil­si­lə təd­bir­lər ke­çi­ril­di.


Bu­gü­nə­dək di­as­por təş­ki­lat­la­rı Cüm­hu­riy­yə­tin 100 il­li­yi mü­na­si­bə­ti­lə bir sı­ra təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­rib­lər. Uk­ray­na­nın bü­tün vi­la­yət­lə­rin­də Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi qeyd edi­lib. Bir­ləş­miş Uk­ray­na Azər­bay­can­lı­la­rı Konq­re­si­nin (BU­AK) təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə pay­taxt Ki­yev də da­xil ol­maq­la Odes­sa, Lvov, Ci­to­mir, Dnep­ro­pet­rovs­ki, Xar­kov, İva­na Fran­kovs­ki, Za­pa­ro­ji, Çern­qi­ov, Ni­ko­la­yev, Çer­novt­si, Xmel­nits­ki və di­gər vi­la­yət­lə­rin­də AXC-nin 100 yu­bi­le­yi­nə həsr olu­nan kon­sert, konf­rans və yü­rüş­lər ke­çi­ri­lib.


Yer­li de­pu­tat­la­rın, döv­lət rəs­mi­lə­ri­nin, ic­ti­ma­iy­yət nü­ma­yən­də­lə­ri­nin də qa­tıl­dı­ğı təd­bir­lə­rin bir ço­xun­da BU­AK səd­ri, Uk­ray­na Mil­lət­lər As­samb­le­ya­sı­nın pre­zi­den­ti, Av­ro­pa Azər­bay­can­lı­la­rı Konq­re­si­nin vit­se-pre­zi­den­ti Röv­şən Ta­ğı­yev də iş­ti­rak edib. O, Azər­bay­ca­nın 1918-ci ilin ma­yın 28-də Çar Ru­si­ya­sı­nın iş­ğa­lın­dan xi­las ola­raq mü­səl­man şər­qin­də ilk res­pub­li­ka elan et­di­yi­ni, şərq­də ilk də­fə qa­dın­la­ra səs­ver­mə hü­qu­qu ver­di­yi­ni bil­di­rib. O vur­ğu­la­yıb ki, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti 23 ay­dan son­ra bol­şe­vik­lər tə­rə­fin­dən iş­ğal olun­sa da Azır­bay­can öz ta­ri­xi ənə­nə­si­ni qo­ruyb sax­la­ya bi­lib: "1991-ci il­də ye­ni­dən müs­tə­qil­li­yi­nə qo­vu­şan Azər­bay­can ümu­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin əsa­sı­nı qoy­du­ğu stra­te­gi­ya sa­yə­sin­də in­ki­şaf edib və böl­gə­nin li­der döv­lə­ti­nə çev­ri­lib. Ulu ön­də­rin əsa­sı­nı qoy­du­ğu si­ya­sət bu gün Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev tə­rə­fin­dən uğur­la da­vam et­di­ri­lir".


Bun­dan baş­qa, BU­AK-ın Dnep­ro­pet­rovs­ki və Odes­sa vi­la­yə­ti üz­rə də ge­niş miq­yas­da təd­bir­lər ke­çi­ri­lib ("re­port.az") Dnep­ro­pet­rovs­ki­də Konq­re­sin vi­la­yət üzr səd­ri Nə­cəf Əh­mə­dov apa­rı­cı­lı­ğı ilə ke­çən təd­bi­rə yer­li de­pu­tat­lar, vi­la­yət rəs­mi­lə­ri və müx­tə­lif mil­lət­lə­rin nü­ma­yən­də­lə­ri qa­tı­lıb­lar.

R.Ta­ğı­yev BU­AK adın­dan tib­bi ava­dan­lıq­dan iba­rət hu­ma­ni­tar yar­dım təq­dim edib. BU­AK-ın di­gər vi­la­yət­lə­ri üz­rə rəh­bər­lə­ri Qur­ban Ab­ba­sov (Xar­kov), Na­miq Ha­cı­yev (Odes­sa), Tey­mur Məm­mə­dov (Lvov), Yu­nus Əli­yev (Ni­ko­la­yev) və di­gərl­ri, o cüm­lə­dən Cit­mor­də BU­AK ilə bir­gə Uk­ray­na-Azər­bay­can Həm­rəy­lik Konq­re­si­nin rəh­bə­ri İl­qar Məm­mə­dov yer­li de­pu­tat­lar və vi­la­yət rəs­mi­lə­ri ilə bir­lik­də Azır­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi­ni tən­tə­nə­li şə­kil­də qeyd edib­lər.

Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi və Bos­ni­ya və Her­se­qo­vi­na­nın döv­lət­çi­li­yi­nin 75 il­li­yi ilə əla­qə­dar Sa­ra­ye­vo şə­hə­rin­də "Şərq və Qərb kör­pü­lə­ri" möv­zu­sun­da bey­nəl­xalq konf­rans təş­kil olu­nub. Konf­rans Azər­bay­ca­nın Ser­bi­ya, Bos­ni­ya və Her­se­qo­vi­na, Mon­te­neq­ro­da­kı sə­fir­li­yi­nin tə­şəb­bü­sü və dəs­tə­yi, elə­cə də Bos­ni­ya və Her­se­qo­vi­na­nın el­mi ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin nü­ma­yən­də­lə­ri­ni özün­də bir­ləş­di­rən "Krug 99" Müs­tə­qil İn­tel­lek­tu­al­lar As­so­sia­si­ya­sı­nın təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə ke­çi­ri­lib.


Təd­bir­də çı­xış edən­lər Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin ya­ran­ma ta­ri­xin­dən və fəa­liy­yə­tin­dən, xal­qı­mı­zın mil­li azad­lıq mü­ba­ri­zə­sin­dən, elə­cə də 1991-ci il­də müs­tə­qil­li­yi­ni bər­pa et­dik­dən son­ra res­pub­li­ka­mı­zın üz­ləş­di­yi çə­tin­lik­lər­dən, Er­mə­nis­ta­nın iş­ğal­çı­lıq si­ya­sə­tin­dən da­nı­şı­lıb (AZƏR­TAC). Ey­ni za­man­da, ulu ön­dər Hey­dər Əli­ye­vin müs­tə­qil döv­lət­çi­li­yi­mi­zi təh­lü­kə­lər­dən xi­las et­mə­sin­dən, Azər­bay­can döv­lə­ti­nin in­ki­şa­fı­na və möh­kəm­lən­mə­si­nə na­il ol­ma­sın­dan bəhs edi­lib. Hey­dər Əli­ye­vin mü­əy­yən­ləş­dir­di­yi si­ya­si stra­te­gi­ya­nı bu gün Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin uğur­la da­vam et­di­ril­di­yi diq­qə­tə çat­dı­rı­lıb.


Çı­xış­lar­da Sa­ra­ye­vo­da təş­kil edi­lən bu konf­ran­sın xalq­la­rı­mız ara­sın­da dia­loq və əmək­daş­lı­ğa, re­gi­on­da sülh və əmin-aman­lı­ğa töh­fə ver­mə­si­nə xid­mət et­di­yi vur­ğu­la­nıb.


Təd­bir za­ma­nı Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin 100 il­li­yi­nə həsr olun­muş ma­te­ri­al­lar, elə­cə də öl­kə­mi­zə aid nəşr­lər iş­ti­rak­çı­la­ra pay­la­nı­lıb.


Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin Cüm­hu­riy­yə­tin 100 il­lik yu­bi­le­yi ilə bağ­lı təş­kil et­di­yi ən bö­yük təd­bir­lər­dən bi­ri "Cüm­hu­riy­yə­tin 100 il­li­yi" Di­as­por Gənc­lə­ri­nin I Yay dü­şər­gə­si olub. Av­qus­tun 24-də Şə­ki­də "Cüm­hu­riy­yə­tin 100 il­li­yi" Di­as­por Gənc­lə­ri­nin I Yay dü­şər­gə­si­nin açı­lış mə­ra­si­min­də Gənc­lər və İd­man Na­zir­li­yi­nin, Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin, Şə­ki Şə­hər İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin, Gənc­lər Fon­du­nun rəs­mi­lə­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­tat­la­rı və di­gər qu­rum­la­rın nü­ma­yən­də­lə­ri qa­tı­lıb­lar. Di­as­por Ko­mi­tə­si­nin mət­bu­at xid­mə­tin­dən "Eks­press"ə ve­ri­lən mə­lu­ma­ta gö­rə, açı­lış mə­ra­si­min­dən əv­vəl dü­şər­gə iş­ti­rak­çı­la­rı ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin Şə­ki şə­hə­rin­də­ki abi­də­si­ni və Şə­hid­lər xi­ya­ba­nı­nı zi­ya­rət edib­lər.


Mə­ra­sim­də Şə­ki Şə­hər İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin baş­çı­sı El­xan Usu­bov, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Gənc­lər və İd­man Na­zir­li­yi, Azər­bay­can Gənc­lər Fon­du və "Bö­yük İpək Yo­lu" Bey­nəl­xalq Gənc­lər İt­ti­fa­qı­nın bir­gə tə­şəb­bü­sü ilə hə­ya­ta ke­çi­ri­lən Di­as­por Gənc­lə­ri­nin I Yay dü­şər­gə­si­nin mü­hüm əhə­miy­yə­tə ma­lik bir təd­bir ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb. Diq­qə­tə çat­dı­rı­lıb ki, dü­şər­gə­nin məq­sə­di dün­ya­nın müx­tə­lif öl­kə­lə­rin­də ya­şa­yan gənc­lə­ri Azər­bay­ca­nın mil­li-mə­də­ni ir­si ilə ya­xın­dan ta­nış et­mək, öl­kə­mi­zin ma­raq­la­rı­nın bir­gə mü­da­fiə­si­nə na­il ol­maq­dır.


İc­ra ha­ki­miy­yə­ti­nin baş­çı­sı qeyd edib ki, hər bir xal­qın, mil­lə­tin ən bö­yük sər­və­ti onun müs­tə­qil döv­lə­ti­nin ol­ma­sı­dır. 1918-ci il ma­yın 28-də ya­ra­nan Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti mü­səl­man alə­min­də ilk de­mok­ra­tik res­pub­li­ka idi. Azər­bay­can xal­qı və döv­lə­ti bu cüm­hu­riy­yə­ti ya­ra­dan­la­rın xa­ti­rə­si­nə hə­mi­şə bö­yük hör­mət­lə ya­na­şır. "Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Sə­rən­ca­mı ilə Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı­nın 100 il­lik yu­bi­le­yi res­pub­li­ka­mız­da döv­lət sə­viy­yə­sin­də ge­niş qeyd olu­nur. Döv­lə­ti­mi­zin baş­çı­sı­nın di­gər Sə­rən­ca­mı ilə isə 2018-ci il Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da "Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti İli" elan edi­lib".


Son il­lər öl­kə­miz­də ic­ti­mai-si­ya­si, so­si­al-iq­ti­sa­di və mə­də­ni hə­ya­tın bü­tün sa­hə­lə­rin­də bö­yük nai­liy­yət­lə­rin əl­də olun­du­ğu­nu vur­ğu­la­yan El­xan Usu­bov Azər­bay­ca­nın əl­də et­di­yi uğur­la­rın dün­ya­da təb­liğ edil­mə­sin­də di­as­por gənc­lə­ri­nin də üzə­ri­nə bö­yük və­zi­fə­nin düş­dü­yü­nü bil­di­rib.

Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin səd­ri Fu­ad Mu­ra­do­vun söz­lə­ri­nə gö­rə, Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin qu­rum qar­şı­sın­da qoy­du­ğu əsas və­zi­fə on­dan iba­rət­dir ki, dün­ya­nın han­sı nöq­tə­sin­də ya­şa­ma­sın­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, heç bir azər­bay­can­lı diq­qət­dən kə­nar­da qal­ma­sın. Ko­mi­tə səd­ri bil­di­rib ki, Di­as­por Gənc­lə­ri­nin I Yay dü­şər­gə­si əs­lin­də bu iş­lə­rin prak­ti­ki hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si­ni gös­tə­rir.

"Ulu ön­dər Hey­dər Əli­yev hər za­man de­yir­di ki, gənc­lər bi­zim gə­lə­cə­yi­miz­dir. Gənc­lər gə­lə­cə­yi­mi­zin tə­mi­na­tı­dır. Bu söz­lər bu gün ar­tıq re­al­lı­ğa çev­ri­lir. Azər­bay­ca­nı təm­sil et­mək çox şə­rəf­li bir iş­dir. Bu gün Azər­bay­can­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar ar­tıq bi­zə im­kan ve­rir ki, ha­ra­da ya­şa­ma­ğı­mız­dan ası­lı ol­ma­ya­raq, fə­rəh­lə və çox bö­yük qü­rur his­si ilə de­yə bi­lək ki, Azər­bay­ca­nın in­ki­şa­fın­da bi­zim də əmə­yi­miz var. Bu əməl­lər son nə­ti­cə­də müs­tə­qil­li­yi­mi­zi əbə­di edə­cək, döv­lət­çi­li­yi­mi­zi möh­kəm­lən­di­rə­cək. Bu gün hə­ya­ta ke­çi­ri­lən si­ya­sə­tin əsas is­ti­qa­mə­ti Azər­bay­can gənc­lə­ri­nin yax­şı təş­ki­lat­lan­ma­sı, Azər­bay­can re­al­lıq­la­rı­nın dün­ya­ya çat­dı­rıl­ma­sı­dır", - de­yə Fu­ad Mu­ra­dov vur­ğu­la­yıb.


Gənc­lər və id­man na­zi­ri Azad Rə­hi­mov Azər­bay­can­da döv­lət gənc­lər si­ya­sə­ti­nin ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin adı ilə sıx bağ­lı ol­du­ğu­nu, ha­zır­da bu si­ya­sə­tin döv­lə­ti­mi­zin baş­çı­sı tə­rə­fin­dən uğur­la da­vam et­di­ril­di­yi­ni bil­di­rib. Döv­lə­tin gənc­lər­lə bağ­lı si­ya­sə­tin­də ye­ni mər­hə­lə­nin baş­lan­dı­ğı­nı vur­ğu­la­yan na­zir qeyd edib ki, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin 2015-ci il 26 yan­var ta­rix­li Sə­rən­ca­mı ilə təs­diq edi­lən 2015-2025-ci il­lər­də Azər­bay­can gənc­lə­ri­nin İn­ki­şaf Stra­te­gi­ya­sı şüb­hə­siz, gənc­lə­rin ic­ti­mai fə­al­lı­ğı­nın art­ma­sı­na, in­tel­lek­tu­al, fi­zi­ki və mə­nə­vi in­ki­şa­fı­na öz töh­fə­si­ni ve­rə­cək. Stra­te­gi­ya­nın məq­sə­di Azər­bay­can gənc­li­yi­nin po­ten­sia­lı­nı müa­sir döv­rün tə­ləb­lə­ri­nə uy­ğun in­ki­şaf et­dir­mək, hə­min po­ten­si­al­dan Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın mə­na­fe­lə­ri na­mi­nə is­ti­fa­də et­mək, ye­ni nə­sil­də fə­al və­tən­daş­lıq möv­qe­yi for­ma­laş­dır­maq­dır.


Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Ağ­saq­qal­lar Şu­ra­sı­nın səd­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Fət­tah Hey­də­rov təd­bi­rin əhə­miy­yə­ti­ni yük­sək qiy­mət­lən­di­rə­rək de­yib: "Bu gün hə­qi­qə­tən də çox gö­zəl bir təd­bir ke­çi­ri­lir. Azər­bay­ca­nın dil­bər gu­şə­si olan Şə­ki­də, bu ta­ri­xi mə­kan­da, bu gö­zəl­lik­lər yur­dun­da be­lə bir təd­bi­rin təş­kil olun­ma­sı, gənc­lə­ri­mi­zin Av­ro­pa­dan, Asi­ya­dan, ABŞ-dan, Şərq­dən gə­lən gənc­lər­lə bir yer­də ol­ma­sı hə­qi­qə­tən də təq­di­rə­la­yiq­dir. Bu­nu an­caq al­qış­la­maq olar. Bu təd­bir­lər uğur­la da­vam et­di­ril­mə­li­dir, qo­naq­la­rı­mız tək­cə Şə­ki­ni yox, Azər­bay­ca­nın bü­tün dil­bər gu­şə­lə­ri­ni ta­nı­ma­lı­dır­lar".


Gənc­lər Fon­du­nun ic­ra­çı di­rek­to­ru Fə­rid Cə­fə­rov isə çı­xı­şın­da gənc­li­yin önə­mi­nə to­xu­nub: "Bü­tün dün­ya­da ol­du­ğu ki­mi, Azər­bay­can­da da gənc­lər ye­ni­lik­lər et­mək, in­ki­şa­fa töh­fə ver­mək qüd­rə­ti­nə ma­lik­dir­lər. Döv­lət qu­rum­la­rı­nın üzə­ri­nə dü­şən əsas və­zi­fə gənc­lər üçün bu po­ten­sia­lı re­al­laş­dır­ma­ğa şə­ra­it ya­rat­maq­dır. Bu gün Azər­bay­can xal­qı da, döv­lə­ti də gənc­lə­ri ilə fəxr edə bi­lər. Çün­ki gənc­lə­ri­miz yük­sək sə­viy­yə­li mü­tə­xəs­sis­lər ki­mi iq­ti­sa­diy­ya­tı­mı­za töh­fə ve­rir­lər, bey­nəl­xalq id­man ya­rış­la­rın­da üç­rəng­li Azər­bay­can bay­ra­ğı­nı qal­dı­rır, him­ni­mi­zi səs­lən­di­rir, ən əsa­sı da öl­kə­mi­zin əra­zi bü­töv­lü­yü­nün bər­pa­sı, sər­həd­lə­ri­mi­zin to­xu­nul­maz­lı­ğı və iş­ğal al­tın­da­kı tor­paq­la­rı­mı­zın düş­mən­dən azad olun­ma­sı uğ­run­da yük­sək fə­da­kar­lıq nü­ma­yiş et­di­rir­lər".


AMEA Ta­rix İns­ti­tu­tu­nun di­rek­to­ru, aka­de­mik, de­pu­tat Ya­qub Mah­mu­dov be­lə bir möh­tə­şəm təd­bi­ri ke­çir­mək üçün qə­dim Şə­ki di­ya­rı­nı seç­dik­lə­ri üçün təş­ki­lat­çı­la­ra də­rin min­nət­dar­lı­ğı­mı bil­di­rib. Aka­de­mik vur­ğu­la­yıb ki, di­as­por gənc­lə­ri­nin bir ara­ya top­lan­ma­sı Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin fəa­liy­yə­tin­də ye­ni bir mər­hə­lə­nin baş­lan­dı­ğı­nı sü­but edir.


Xa­tır­la­daq ki, Di­as­por Gənc­lə­ri­nin I Yay dü­şər­gə­sin­də dün­ya­nın 37 öl­kə­sin­dən 140 gənc iş­ti­rak edib.


Di­as­por­la İş üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nin AXC-nin 100 il­li­yi mü­na­si­bə­ti­lə sil­si­lə təd­bir­lər çər­çi­və­sin­də gör­kəm­li ic­ti­ma­si-si­ya­si xa­dim, Azər­bay­can Xalq Cüm­hu­riy­yə­ti­nin qu­ru­cu­la­rın­dan olan Cey­hun Ha­cı­bəy­li­nin va­ris­lə­ri - gə­li­ni Pas­kal Ha­cı­bəy­li Bu­şe və nə­və­si Ben­ja­min Ha­cı­bəy­li ötən həf­tə Ba­kı­da sə­fər­də olub­lar. Sə­fər za­ma­nı on­lar bir sı­ra gö­rüş­lər ke­çi­rib­lər.


Qeyd edək ki, Di­as­por Ko­mi­tə­si­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə AXC-nin 100 il­lik yu­bi­ley təd­bir­lə­ri da­vam edir.


Mu­rad MƏM­MƏD­Lİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur

  • SON XƏBƏR
  • TREND